รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทบุคคล

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2561

ประวัติเพิ่มเติม

ประวัติการศึกษา

1. ประกาศนียบัตร การอนุรักษ์โบราณสถานไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ เมือง Trondheim พุทธศักราช 2531 2. ปริญญาโท การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2526 3. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2523

ประวัติการทำงาน

-พุทธศักราช 2535 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -พุทธศักราช 2538 : นักวิจัยรับเชิญมหาวิทยาลัยโตเกียว -พุทธศักราช 2536 : นักวิจัยรับเชิญสถาบันเทคโนโลยีแห่งอาเคน (RWTH Aachen) -พุทธศักราช 2525 – 2535 : รับราชการเป็นสถาปนิกกรมศิลปากร

รางวัล

1. รางวัลงานวิจัยระดับดี สาขาปรัชญาประจำพุทธศักราช 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหนังสือ 1. สมชาติ จึงสิริอารักษ์. 2540. สถาปัตยกรรมของคาร์ล ดือห์ริ่ง (The works of Karl Siegfried Dohring, Architect) 2. สมชาติ จึงสิริอารักษ์. 2553. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ. ๒๔๘๐. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. สมชาติ จึงสิริอารักษ์. พิมพ์ครั้งแรก 2544 และฉบับแปลใหม่ 2556. ความล้มเหลวของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

บทความทางวิชาการ

1. ปูนหมัก – ปูนตำ, 2530 2. การบูรณะสถาปัตยกรรมประดับกระเบื้องเคลือบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่างพุทธศักราช 2522 – 2535, 2535 3. แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในศตวรรษที่ 19 ของอังกฤษ, 2537 4. ความเป็นมาของวิธีบูรณะโบราณสถานแบบ อนาสสไตโลซีสในประเทศกรีซ, 2539 5. สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงที่ไม่ได้สร้าง:หน่ออ่อนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในสยาม, 2542 6. สถานีรถไฟอุตรดิตถ์:สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคแรกของสยาม, 2543 7. Modern(Western style) Buildings in the Meiji Period (1868 – 1912) with Comparison to Contemporary Western Style Buildings in Siam, 2543 8. วัดกุฎีดาวหลังการบูรณะในพุทธศักราช 2544: ปัญหาจินตภาพและความถูกต้องทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, 2544 9. จิตวิญญาณแบบไทยสมัยใหม่: ผลงานสถาปัตยกรรมแบบ Modernism ของพระพรหมพิจิตรม, 2544 10. สองศตวรรษการอนุรักษ์โบราณสถาน: จากอารมณ์และศรัทธาสู่ความเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติ, 2548 11. สถาปนิกรุ่นแรก ๆ ของคณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร: ความสำเร็จของวันวาน ฤาคำตอบของวันพรุ่ง, 2548 12. ความเชื่อและแนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน, 2555

ผลงานบูรณะโบราณสถาน

1. พระนครคีรี, 2526 – 2532 2. พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน), 2529 – 2530 3. วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 – ปัจจุบัน 4. หอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม, 2534 5. ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์, 2535 6. สถาปัตยกรรมประดับกระเบื้องเคลือบในเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2532 – 2540 7. ตำหนักสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (ตำหนักวาสุกรี), 2536 – 2537

ผลงานออกแบบ

1. อาคารคลุมรอยพระพุทธบาท โบราณสถานสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี, 2531 2. หอสมุดดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ, 2532 3. โรงกระทิง – ศาลาไทย (ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์) ณ สวนสัตว์นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, 2540 4. หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. (สมเด็จพระพนรัตน์ (เผื่อน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2544