อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

ที่ตั้ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายอันนิบาเล ริกอตติ (Anbibale Rigotti)

ผู้ครอบครอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2457

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาตลาดน้อย เป็นที่ทำการธนาคารแห่งแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นจากพระดำริของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงได้รับยกย่องเป็น “บิดาแห่งการธนาคารไทย” แรกทีเดียวพระองค์ท่านได้ทรงทดลองดำเนินกิจการธนาคารขึ้นที่ตึกแถวย่านบ้านหม้อ ใช้ชื่อว่า “บุคคลัภย์” (Book Club) ในช่วงหลังจากเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 ต่อมากิจการดำเนินไปได้ผลดีจึงทรงได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งธนาคารขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 เรียกว่า “แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด” ดำเนินการมาจนปี 2450 กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยก็สิ้นพระชนม์ หากกิจการธนาคารยังคงดำเนินต่อมา โดยได้ก่อสร้างที่ทำการถาวรแห่งแรกขึ้นเมื่อพ.ศ. 2451 ณ ตลาดน้อย ที่ยังคงอยู่จนปัจจุบัน

ตัวอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้นสถาปัตยกรรมโบซารส์ (Beaux Arts) ออกแบบโดยนายอันนิบาเล ริกอตติ (Annibale Rigotti) ลักษณะเด่นคือการตกแต่งประดับประดาที่มากมายด้วยองค์ประกอบคลาสสิคจากยุคต่างๆ นำมาผสมผสานกันอย่างซับซ้อน อาทิ ลวดบัว หัวเสา ปูนปั้น และการทำผนังชั้นล่างเลียนแบบการก่อหิน ส่วนภายในตกแต่งอย่างหรูหราเช่นกัน

อาคารนี้ได้มีการบูรณะตามความจำเป็น ครั้งหลังสุดคือในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันยังคงให้บริการเป็นที่ทำการธนาคาร อันเป็นนโยบายและความภาคภูมิใจของธนาคารที่จะเก็บรักษาคุณค่า และความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อสืบทอดเป็นประวัติศาสตร์ต่อไป