อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์

 สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์

 ที่ตั้ง  วัดไตรภูมิคณาจารย์  141  บ้านตากแดด  ตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดไตรภูมิคณาจารย์ 

 ปีที่สร้าง  ประมาณก่อน พ.ศ. 2400

 ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2542

 ประวัติ

 สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ เป็นสิมทึบแบบมีโถงหน้า สถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสานขนาด 3 ช่วงเสา ตัวอาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลักแบบพื้นถิ่น และฮูปแต้ม (จิตรกรรม) ที่ผนังภายในเป็นพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมน์ ตอนมารวิชัย (ตรัสรู้) และตอนปฐมเทศนา แต่น่าเสียดายที่ภาพนี้ได้ลบเลือนไปมากแล้ว

 วัดไตรภูมิคณาจารย์นี้ เป็นวัดสำคัญแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 เดิมชื่อวัดป่า สร้างขึ้นก่อน พ.ศ. 2431 โดยพระอาจารย์คำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดว่า “วัดไตรภูมิบ้านตากแดด” และพระราชทานสมณศักดิ์พระอาจารย์คำ ผู้ก่อตั้งวัด เป็นพระครูหลักคำ เจ้าคณะแขวงมณฑลโคราช ปกครองสงฆ์ภาคอีสานและหัวเมืองประเทศราชในสมัยนั้น ได้แก่ เวียงจันทร์ จำปากสัก พระตะบอง และ ศรีโสภณ ส่วนสิมนั้นไม่มีหลักฐานปีที่สร้าง แต่อาจเป็นไปได้ว่าสร้างในช่วงระยะเดียวกันกับการสร้างวัด

 สิมวัดไตรภูมิฯ มีอายุยาวนาน จึงได้ทรุดโทรมลงมาก กรมศิลปการจึงได้ดำเนินการบูรณะในปี พ.ศ. 2451 อย่างไรก็ตามสิมนี้มิได้ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมมาตั้งแต่ปี 2535 แต่เป็นอาคารที่ทางวัดอนุรักษ์ไว้ และได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปี 2540

 Sim, Wat Traiphumkhanachan

 Location  Wat Traiphumkhanachan, 141  Ban Tak Daed, Tambon Hua Thon, Amphoe Suwannaphum, Roi-et Province

 Architect/Designer Unkhnow

 Proprietor Wat Traiphumkhanachan

Date of Construction Before 1857 AD. 

 Conservation Awarded 1999 AD.

History 

 Sim or ordinary hall at Wat Traiphumkhanachan is a walled building with an open porch in the front, local Northeastern style. The hall is decorated with local woodcravings and mural paintings which depict the life of the Buddha on the episode of Maha Bhineskromna (Leaving the Palace to Lead Aecetic’s Life), the Maravijiya (Enlightenment), and the First Sermon.It is regrettable that most of the paintings have become much faded and decayed.

 Wat Traiphumkhanachan has been an important temple since King Rama IV’s reign.  It was originally called “Wat Pa”, which was founded before 1798 AD. by Phra Achan Kham. The king  hadrenamed the temple “Wat Traiphum Ban Tak Daed” and appointed Phra Achan Kham as “Phra Kru Lakkham”, head of monks in Northeast Thailand and dominion towns comprising Vientien, Champasak, Battambang and Sri Sophon. As for Sim, there is no evidence on the date of construction but it is presumably dated around the same time as the temple.

 Due to its old age,the Sim is much deteriorated, however, it has not been used since 1992.The building has been registered as a National Monument since 1997 and in the following year a major restoration has been carried out by the Fine Arts Department. It is now conserved as a historic building.