อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (วังลดาวัลย์)

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (วังลดาวัลย์)

ที่ตั้ง 173 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่สร้าง รัชกาลที่ 5

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เคยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร) พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างวังนี้ขึ้น และพระราชทานนามว่า “วังลดาวัลย์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงกรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าลดาวัลย์) พระบิดาของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ แต่ทั่วไปมักเรียกกันว่า “วังแดง” สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ได้ประทับที่วังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2475 จากนั้นวังได้ตกเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคล พระชายา ซึ่งได้ขายวังนี้ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นได้มีการบูรณะอาคารพระตำหนักที่ประทับและได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาจนปัจจุบัน พระตำหนักที่ประทับ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์รีไววัล ตัวอาคาร 2 ชั้น และมีหอคอย 3 ชั้นทางปีกขวา หลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องโมเนียร์จากฝรั่งเศส ผนังชั้นล่างเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน ชั้นบนผนังเรียบตกแต่งด้วยปูนปั้น นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว รายละเอียดการตกแต่งภายในก็น่าสนใจเพราะมีการนำศิลปะจีนมาใช้การตกแต่ง อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง ภาพไม้แกะสลัก เหล็กดัด และดวงโคม

 

Crown Property Bureau (Wang Ladawan)

Location 173 Ratchasima Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Crown Proerty Bureau

Date of Construction King Rama V

Conservation Awarded 1982 AD.

History

The office of the Crown Property Bureau is located in the palace of Prince Krommaluang Lopburiramet, s son of King Rama V and Phra Wimadathoe Krommaphra Sutthasininat. The King had the palace built for Prince and named it “Wang Ladawan” after the name of the Prince’s grandfather, Krommamuen Phumintharaphaphakdi (Prince Ladawan). Prince Krommaluang Lopburiramet lived at this palace until he passed away in 1932, then the property was sold to Crown Property Bureau in 1945, after WW II. The Bureau had restored the building and has used it as their office until today. The architecture of the palace is Renaissance Revival style, 2-storrey, with a 3 storeyed tower at the right wing. The roof is hipped with monier roof tiles imported from France. The ground floor walls are rusticated; the first floors are plain, decorated with stuccos. The interior is also interestingly adorned with Chinese.