อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพักบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

บ้านพักบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

ที่ตั้ง วัดนักบุญเทเรซา  บ้านโนนแก้ว  หมู่ 4  ตำบลตะโก  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ไม่ปรากฏนาม   ก่อสร้างโดยช่างไม้ที่มีฝีมือในชุมชน คือ นายประกอบ ชัยชนะ นายบุญถึง ศรีสุระ และนายชาลี ศรีสุระ

ผู้ครอบครอง วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2481

ประวัติ

เมื่อพุทธศักราช 2474 คริสตศาสนิกชนกลุ่มแรกได้เดินทางมาตั้งชุมชน “บ้านโนนแก้ว”  หนึ่งปีต่อมาได้มีการก่อสร้างวัดนักบุญเทเรซา โดยมีคุณพ่อราฟาแอล บุญมี รักสงบเป็นผู้รักษาการวัดโนนแก้ว และคอยอภิบาลดูแล  จนถึงพุทธศักราช2481 คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว  ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรนต่อการประกาศพระวรสาร มีใจเสียสละเอาใจใส่งานอภิบาลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางด้านวิญญาณและด้านร่างกาย  ท่านได้ช่วยเหลือคนในชุมชนบ้านโนนแก้วในเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนยากจนที่ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกศาสนา  ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีพรสวรรค์ในการเทศน์ ผู้ที่ได้รับฟังบทเทศน์ของท่านต่างรู้สึกเลื่อมใสเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก ในเวลาดังกล่าว คุณพ่อ ได้พักอาศัยที่บ้านพักหลังนี้  ขณะเดียวกันกรณีขัดแย้งระหว่างไทยและฝรั่งเศสเกี่ยวกับการถือครองสิทธิเหนือมณฑลพระตะบอง เสียมราฐ ไพลินและศรีโสภณ ในกัมพูชา ได้ทวีความรุนแรงเมื่อรัฐบาลไทยออกคำสั่งให้คนเชื้อชาติฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรไทยในทันที รวมถึงคุณพ่อที่เป็นชาวฝรั่งเศส  และในวันที่ 12 มกราคมพุทธศักราช2484  คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว ได้เดินทางไปบ้านหันและถูกจับที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับครอบครัวคริสตศาสนิกชน จำนวน 9 คน ในข้อหากบฏภายนอกราชอาณาจักรทั้งที่ไม่เป็นความจริง  ต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตในเรือนจำด้วยโรควัณโรค แม้ขณะอยู่ในเรือนจำท่านได้สอนคำสอนและช่วยดูแลนักโทษที่ป่วย ได้โปรดศีลล้างบาปให้แก่นักโทษ โดยเฉพาะคนใกล้จะเสียชีวิตจำนวน 68 คน  จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยืนยันในความเชื่อความศรัทธาที่มั่นคงต่อคริสต์ศาสนา กอปรกับท่าน มีชีวิตที่มีคุณธรรม มีผลบุญโดยประกอบกิจดีงามเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ศาสนาจักรได้เสนอให้ท่านเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีต่อสันตะสำนัก  โดยคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2543 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม สำนักวาติกันบ้านพักหลังนี้นอกจากเป็นที่พักอาศัยของบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง และคุณพ่อประจำวัดหลายต่อหลายท่านแล้ว  ยังคงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเกี่ยวกับการเบียดบังทางศาสนา โดยมีร่องรอยกระสุนปืนที่ยิงใส่บ้านพักในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งด้านความเชื่อปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

บ้านพักอาศัยของบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง  ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารวัดเทราซา บ้านโนนแก้ว เป็นบ้านไม้สองชั้น ใต้ถุนโล่ง  ขนาดของอาคารกว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร ยกสูงกว่าระดับดิน 2.60 เมตร จำนวนเสา 49 ต้น  โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้เต็ง หลังคาทรงปั้นหยามีมุขหน้าหลังคาทรงจั่ว มุงด้วยแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน  โดยพื้นที่ใช้สอยชั้นบนเมื่อขึ้นจากบันไดจะเป็นโถงกลางแล้วแบ่งห้องพักสองฝั่งๆ ละ 2 ห้อง เป็นห้องพักคุณพ่อ จำนวน 3 ห้อง และห้องพักสำหรับเด็กวัดจำนวน 1 ห้อง มีระเบียงยาวสำหรับเดินสวดภาวนา และเชื่อมไปยังห้องน้ำที่อยู่ด้านข้าง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านพักบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง  ได้รับการทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ สามารถรักษาคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านจิตใจ ด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านการออกแบบก่อสร้างและการพึ่งพาตนเอง ด้านที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันอาคารใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสภาพบ้านพักและสิ่งของของบุญราศีเหมือนครั้งเมื่อท่านมีชีวิตอยู่  บ้านพักแห่งนี้จึงเป็นเสมือนประจักษ์พยานทางความเชื่อที่มีต่อคริสต์ศาสนาของชุมชนบ้านโนนแก้วหลายชั่วอายุคน

 

Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung’s Residence

Location: Saint Teresa Church, Baan Noankaew Moo 4, Tambon Tako, Huai Thalaeng District, Nakhon Ratchasima

Architect/Designer: Unknown. Constructed by skilled carpenters in the community; Prakob Chaichana, Buntueng Srisura and Chalee Srisura

Owner: Saint Teresa Church, Baan Noankaew

Year Built: 1938

History

In 1931, a group of Christians established a community named “Baan Noan Kaew.” A year later, Saint Teresa Church was established. Reverend Raphael Bunmee Raksangob was in charge of managing and taking care of the church until the year 1938, when he was appointed Abbot of Noan Kaew Church. He was very eager to spread the gospel, dedicated and took great care of his work both spiritually and physically. He supported agricultural workers of Baan Noan Kaew, especially the poor who lack sufficient opportunity no matter what religions they are in. agriculture especially the poor that lacked opportunity. He was also a talented preacher; his preaching impressed and was admired by many who attended his sermon. At the time he was residing at this place, the conflict between Thai and France over Pratabong, Siem Reap and Sri Sophon of Cambodia progressed when the Thailand Government ordered all French citizens to leave the Kingdom immediately including the Reverend Father. On January 12, 1941, Reverend Nicholas Bunkerd Kritbamrung, the Abbot of Noan Kaew Church traveled to Baan Han and was arrested in See-Kew District of Nakorn Ratchasima together with other 9 other Christians and were wrongly accused of treason. Even when he was imprisoned, he still preached the Gospel and helped taking care of the ill inmates. He also administered Baptism to prisoners especially the terminally ill and baptized at least 68 of his fellow inmates. This event confirmed his strong faith in Christianity. He lived a virtuous life and as a consequence of his good conduct, Thailand Christian Church nominated him for sainthood to the Vatican. The beatification of Reverend Nicholas Bunkerd Kitbamrung took place on Sunday, March 5th, 2000 at Saint Peter Basilica in Rome. Not only was it a residence of Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung and many other monastery heads, this house is also full of history of religious discrimination against the people in the community. There are still apparent traces of bullet holes fired at the house during the religious conflict.

Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung’s residence located at the back of Saint Teresa Church of Baan Noan Kaew, is a two storey wooded structure with an open space under the house. The house measured 10 meters wide and 15 meters deep and was raised 2.60 meter above ground. There are 49 pillars and was entirely built of Siamese sal wood. This hipped roof house has a gable roof porch with asbestos cement roof tiles. The staircase leading up to the second floor opens up to a large foyer with two bedrooms on each side, three of which were for the priests and one for the church attendant. A long balcony for walking meditation has access to the bathroom on the side of the house.

Throughout the Years, Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung’s residence has been well maintained enabling the community to preserve its historical, spiritual and cultural values as well as the architecture of the house that reveals their ancestors’ wisdom in the design and construction as well as their self reliant homesteading. Now a museum, the house displays the actual living condition and personal belongings of Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung the way it was when he was there. This residence is, therefore, an evidence of Christian faith of Baan Noan Kaew’s generations after generations.