อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารบริติชคลับ

อาคารบริติชคลับ

ที่ตั้ง เลขที่ 189 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผู้ครอบครอง บริติชคลับ

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2458

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2549

ประวัติ

บริติชคลับก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์และนันทนาการสำหรับชาวอังกฤษในประเทศสยาม เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกประมาณ 60 – 70 คน ประกอบด้วย นักการทูต ผู้บริหารบริษัทอังกฤษที่มาลงทุนในประเทศไทย ชาวอังกฤษที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ นายธนาคาร ทนายความ และผู้พิพากษาชาวอังกฤษที่ทำงานในศาลอังกฤษนอกอาณาเขต แต่สมาชิกกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มนักธุรกิจและพ่อค้า อย่างไรก็ดี รายนามสมาชิกส่วนใหญ่สูญไปพร้อมกับเอกสารจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารคลับเฮาส์เดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เปิดทำการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2446

ต่อมาได้รื้ออาคารเดิมออกด้วยจำนวนสมาชิกที่มากขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างอาคารใหม่ ในปี พ.ศ. 2458 ซึ่งยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้ สันนิษฐานว่าออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษแต่ไม่ปรากฏชื่อ

อาคารคลับเฮาส์ใหม่นี้เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน รูปแบบจอร์เจียน (Georgian) ซึ่งเป็นที่นิยมในอังกฤษจากผลงานของเซอร์คริสโตเฟอร์ เร็น (Sir Christopher Wren) ลักษณะเด่น คือ ผังอาคารสมมาตร เน้นทางเข้าที่ตั้งอยู่กึ่งกลางด้านยาวของอาคารด้วยซุ้มโค้ง และหน้าจั่วประดับปูนปั้นแบบวิหารกรีก มีภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคง แข็งแรงและสง่างาม

อาคารนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และยังใช้เป็นอาคารคลับเฮาส์ของบริติชคลับมาจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว

British Club

Location 189 Surawong Road, Khet Bang Rak, Bangkok

Proprietor British Club

Date of Construction 1915

Conservation Awarded 2006

History

British Club was founded in 23rd April 1903 during the reign of King Rama V and intended to be a meeting place and entertainment centre for British expatriates in Thailand. Initial members, around 60-70 persons, were diplomats, British investors, government consultants, bankers, lawyers and judges. Although the member lists have been lost during the Second World War, evidences show the majority of members were businessmen and traders.

The original clubhouse, opened on 6th July 1903, was a 2-storey Colonial architecture. Due to the increasing number of club members, it was demolished and replaced by the new one in 1915, being endowed with a property from King Rama VI and designed by an anonymous British architect.

The new clubhouse is a 2-storey building in Georgian style, popularized in England by Sir Christopher Wren. The distinctive features are its symmetrical layout highlighting the arched entrance in the middle of the building with stucco pediment as seen in Greek temples depicting stable, solid and dignified appearance. This building has been well-maintained and has served as the British Club House for above 100 years.