อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระที่นั่งวัชรีรมยา

พระที่นั่งวัชรีรมยา

 ที่ตั้ง  พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระยาวิศุวกรรมประสิทธิ (น้อย  ศิลปี) 

ผู้ครอบครอง  สำนักงานจังหวัดนครปฐม  กระทรวงมหาดไทย 

 ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2460

 ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

 พระที่นั่งวัชรีรมยา  เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450  ขณะที่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิศุกรรมประสิทธิ (น้อย  ศิลปี) ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิทักษ์มานพ  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  โดยตั้งพระราชหฤทัยให้พระราชวังสนาม-จันทร์เป็นค่ายหลวงสำหรับประชุมและซ้อมรบเสือป่า เนื่องจากทรงเห็นว่านครปฐมมีชัยภูมิที่ดี  มีความสำคัญทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เหมาะแก่การใช้เป็นที่มั่นยามบ้านเมืองประสบภัยสงคราม

 พระที่นั่งวัชรีรมยา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2460  หลังจากการก่อสร้างพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์  เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ผังรูปกากบาท หลังคาโครงสร้างไม้ลด 2 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวย  การตกแต่งลงรักปิดทองประดับกระจก  หน้าบันทางด้านทิศใต้เป็นไม้จำหลักปิดทองประดับกระจกเป็นเครื่องหมายวชิราวุธ  หน้าบันทิศตะวันออกเป็นรูปช้างเอราวัณมีสัปคับ ประดิษฐานเครื่องหมายวชิราวุธ  บันไดทางขึ้นมี 2 ด้าน คือด้านตะวันออกและด้านตะวันตก  ส่วนด้านทิศใต้ชั้นบนเป็นมุขเด็จเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานปฐม

 ในอดีต พระที่นั่งวัชรีรมยาเคยเป็นที่ทรงพระอักษรและที่ประทับเป็นครั้งคราวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และสำนักงานจังหวัดนครปฐม

 

 Phra Thi Nang Watchari Romaya

 Location Sanamchan Palace, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom Province

 Architect/Designer Phraya Wisuwakamprasit (Noi Silapi)

 Proprietor Proprietor Nakhon Pathom Provincial Administration, Ministry of Interior

 Date of Construction 1917 AD.

 Conservation Awarded 1993 AD.

History 

 Phra Thi Nang Watchari Romaya (Watchari Romaya Hall) is a part of the Sanamchan Palace that King Rama VI had founded in 1907 AD. Since he was the Crown Prince during King Rama V’s reign. Designer and construction supervisor was Phraya Wisuwakamprasit (Noi Silapi). King Rama VI intended for Sanamchan Palace to be a royal camp and a place for military exercise of the scout because Nakhon Pathom, its location, was suitable as a stronghold as well as being a town with important religious and cultural background.

Phra Thi Nang Watchari Romaya was built in 1917 after the construction of Phra Thi Nang Samakkhi Mukhamat. It is a 2-storey, brick masonry building of Thai Traditional style with a cross- shaped plan. The roof is of wooden structure, 2-tiered decorated with traditional elements. And roofed with glazed tiles. The southern pediment is decorated with “Vajiravudh” (trident) the emblem of King Rama VI, and the eastern pediment is with “Erawan”  the three-headed elephant carrying Vajiravudh on its back. The entrances are by staircases on the east and west. The southern side has corridors which connect this hall to Phra Thi Nang Phiman Phatom. 

 Originally, Phra Thi Nang Watchari Romaya was used as King Rama VI’s study hall and his occasional residence. At present it serves as offices of Nakhon Pathom Governor. Deputy Governor and Nakhon Pathom Provincial administration Office.