อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ที่ตั้ง  1  ถนนสุปัฏน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  หลวงสถิตย์นิมมานการ (ชวน  สุปิยพันธ์)

ผู้ครอบครอง  วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2463

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2540

ประวัติ

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดธรรมยุติกนิกายวัดแรกในภาคอีสาน  สร้างขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งธรรมยุติกนิกายในประเทศไทย และทรงมีพระราชประสงค์จะเผยแผ่ธรรมยุติกนิกายในภาคอีสาน  จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอุบลราชธานี มีพระพรหมราชวงศาเป็นประธาน เลือกหาพื้นที่สร้างวัด  คณะกรรมการฯ จึงได้เลือกพื้นที่นี้ซึ่งอยู่บริเวณท่าน้ำ สะดวกต่อการบิณฑบาตและการประอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน  เมื่อแรกสร้างวัด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “วัดสุปัตน์”  แปลว่า อาศรมของพระฤๅษีที่ดี ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสุปัฏน์”  แปลว่า ท่าน้ำที่ดี

อาคารสำคัญในวัดนี้ ได้แก่ พระอุโบสถ  ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2463  ออกแบบโดย หลวงสถิตย์นิมมานการ (ชวน  สุปิยพันธ์) นายช่างหลวง  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2478  เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปี้นั้นวัดนี้ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารเรียกว่า “วัดสุปัฏนารามวรวิหาร” มาจนถึงปัจจุบัน

พระอุโบสถนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ กว้าง 20 เมตร  ยาว 34 เมตร และสูงถึง 22 เมตร ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย เขมร และฝรั่ง ที่หน้าบันประดับปูนปั้นรูปพระเจดีย์ล้อมรอบด้วยลายเครือเถา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่สำคัญคือ พระสัพพัญญูเจ้า สร้างโดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)และนอกจากนี้ที่วัดสุปัฏนารามยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาว  ซึ่งทางวัดจัดให้มีประเพณีสรงน้ำเป็นประจำในเทศกาลปีใหม่

  

Saengtham Shrine (Teng Kong Tong)

Location 9/5 Phang-Nga Road, Amphoe Mueang, Phuket Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor San Saengtham Foundation

Date of Construction 1891 AD

Conservation Awarded 1997 AD

History

Saengtham Shrine or Teng Kong Tong Shrine is a one-storey Chinese architecture with brick wall-bearing structure and timber roof structure with terracotta tiled roof. It was built in 1891, the reign of King Rama V by Fujianese of Tan family, headed by Luang Amnatnararak (Tan Kuad). The Shrine was built as a house for worshipping the Bodhisattva and other Chinese deities, as well as for gathering of relatives and friends.

When the shrine was completed, several images of worship were contributed such as the Kwan Tin, Ong Sun Tai Sai, Tan Seng Ong, and Kuan-U. These images were brought along with the Chinese immigrants on their voyage to Phuket. The interior walls are decorated with Chinese chronicle “Si Yin Kui”

A major restoration was carried out in 1999, on the celebration of the shrine’s 109th Anniversary.