อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร

อาคารอำนวยการ

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร

อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

ที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ผู้ครอบครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2483 – 2484

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม

พุทธศักราช 2490 อาจารย์จรัญ สมชนะ ได้ควบคุมการซ่อมแซมอาคารอำนวยการครั้งใหญ่ เนื่องจากอาคารได้รับความเสียหายจากช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยยังคงรูปแบบไว้ตามเดิม ต่อมาในพุทธศักราช 2508 ได้มีการซ่อมแซมส่วนหลังคาของอาคารอีกครั้ง จากนั้นในพุทธศักราช 2551 อาจารย์สมศักดิ์ รัตนเชาว์ เป็นผู้อำนวยการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และได้มีการซ่อมแซมอาคารมาโดยตลอด จนกระทั่งในช่วงพุทธศักราช 2559 – 2560 อาจารย์นราธิป ทับทัน (สถาปนิก) อาจารย์ปัทมาภรณ์ สว่างวงษ์ (มัณฑนากร) และอาจารย์พู่กัน สายด้วง (สถาปนิก) ได้ดำเนินงานและควบคุมการบูรณะซ่อมแซมอาคาร

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย เปิดการเรียนในพุทธศักราช 2476 โดยมีอาจารย์หลวงวิศาลศิลปกรรมเป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในพุทธศักราช 2483 ทางโรงเรียนได้เริ่มก่อสร้างอาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของโรงเรียน โดยใช้ครูอาจารย์ของโรงเรียนเป็นผู้ฝึกฝนดูแลนักเรียนช่างก่อสร้างรุ่นแรก ๆ เป็นแรงงานในการก่อสร้าง ตามเทคนิควิธีและวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในยุคสมัยนั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารในพุทธศักราช 2484 หลังจากเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่ถึง 1 ปี ประเทศไทยเข้าสู่สงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) กองทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดสถานที่โรงเรียนสำหรับใช้เป็นที่ทำการและที่พักในช่วงสงคราม จนกระทั่งในพุทธศักราช 2489 ทางโรงเรียนจึงได้รับมอบสถานที่คืนอย่างเป็นทางการ โดยโรงเรียนมีสภาพเสียหายอย่างหนัก ทว่าอาคารอำนวยการเป็นอาคารเพียงไม่กี่หลังของโรงเรียนที่รอดจากการถูกทิ้งระเบิด หลังจากนั้นอาคารถูกใช้เป็นสำนักงานบริหารของโรงเรียนเรื่อยมาจนกระทั่งโรงเรียนยกระดับเป็นวิทยาลัย ต่อมาในราวพุทธศักราช 2533 – 2534 ได้มีการย้ายสำนักงานบริหารไปยังอาคาร 7 ที่สร้างขึ้นใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาอาคารอำนวยการได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอาคาร 1 และถูกใช้เป็นที่ทำการสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย โดยชั้นบนของอาคารซึ่งเป็นห้องประชุมยังเป็นที่เก็บอัฐิปูชนียบุคคลของวงการช่างก่อสร้าง ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเอาไว้อีกด้วย

อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงสร้างพื้นและหลังคาเป็นไม้ หลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบโมเดิร์น (Modern) อาคารมีลักษณะเรียบเกลี้ยง รูปทรงเชิงเรขาคณิตเป็นก้อนทึบแน่น มีแนวเสาอิงผนังเป็นเส้นตั้งคู่กับช่องหน้าต่างทางตั้ง มีกันสาดแผ่นบาง ๆ ยื่นคลุมเหนือหน้าต่าง ภายในอาคารประดับอาคารด้วยประติมากรรมนูนต่ำซึ่งเป็นลักษณะของอาคารแนวอาร์ต เดคโค (art deco) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาคารอำนวยการได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้คงสภาพเดิมไว้มากที่สุด การดำเนินการบูรณะครั้งล่าสุดในระหว่างพุทธศักราช 2559 – 2560 ได้สำรวจรังวัดอาคารดังกล่าวด้วยวิธีการ VERNADOC (Vernacular Architecture Documentation) สำหรับบันทึกสภาพปัจจุบันและใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญก่อการซ่อมแซมอาคาร จากนั้นได้ทำการบูรณะและซ่อมแซมพื้นผิวอาคาร ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงต้นพุทธศักราช 2560 โดยรักษารูปแบบและบริบทแวดล้อมโดยรวมของอาคารดั้งเดิมเอาไว้

แหล่งภาพ เพิ่มเติม