JB House (Residence)

JB House (Residence)

2020 ASA ARCHITECTURAL DESIGN

COMMENDED AWARD FOR THE PROJECT WITH APPEALING ASPECTS

รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2563

ที่ตั้ง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ IDIN Architects Co., Ltd.

ผู้ครอบครอง ...

ปีที่สร้าง/แล้วเสร็จ พุทธศักราช ...

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2563

ประวัติเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทัศนะของกรรมการต่อการออกแบบบ้านหลังนี้มีความหลากหลาย

ในแง่หนึ่ง บ้านหลังนี้แสดงความพยายามตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของเจ้าของบ้านสามีภรรยา คือความรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันในขณะที่แต่ละคนทำกิจกรรมของตน ภายใต้เงื่อนไขของขนาดที่ดินที่จำกัด การสร้างที่ว่างต่างระดับเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยพื้นที่ใช้สอยแต่ละระดับถูกจัดวางให้เกิดการไหลเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างนิ่มนวลในพื้นที่จำกัด ช่องว่างระหว่างพื้นแต่ละระดับนั้นนอกจากจะทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงทางสายตาให้กับผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังทำให้นึกถึงองค์ประกอบในเรือนไทยอย่างช่องแมวลอดอีกด้วย ถึงแม้ว่าการสัญจรเชื่อมพื้นที่หลายระดับเช่นนี้จะใช้งานลำบากขึ้นบ้างก็ตาม

ในแง่ของบริบทที่ตั้งและภูมิอากาศ รูปทรงเรียบเป็นกล่องนั้น ออกจะแปลกแยกไปจากบรรยากาศของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นท้องถิ่นชนบทดั้งเดิมที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นชายขอบของเมือง และยังไม่สามารถตอบสนองต่อภูมิอากาศเมืองร้อนอย่างได้ผลนัก รูปทรงกล่องของบ้านทำให้เกิดหลังคาแบนและไม่มีชายคา การแก้ปัญหาโดยการทำบานเปิดขนาดใหญ่เพื่อเปิดออกเป็นแผงบังแดดให้กับผนังกระจกผืนใหญ่ของบ้านได้นั้น ยังอาจจะเป็นปัญหาในการใช้งานและไม่น่าจะมีประสิทธิผลที่ดีนักต่อการจัดการกับปัญหาสภาวะภูมิอากาศเขตร้อนชื้นในแนวทางที่ยั่งยืน

แม้ว่าการออกแบบบ้านหลังนี้จะมีข้อจำกัดบางประการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการยังพิจารณาและเห็นว่าผลงานออกแบบคงมีความน่าสนใจในความพยายามที่จะสร้างสรรค์ที่ว่างที่ตอบรับกับวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่

The originality of the design lies in the lively interplay of levels within such a small footprint. Benign staggering of spaces was well crafted for complex visual connections of different house domains per the specific requirement of the clients. The inside-out design approach is clearly evident which causes a certain drawback in terms of contextual harmony given its non-negotiable box-like form. Moreover, flat slab roof and large glazed opening are not sympathy with the micro-climate and require additional elements i.e., trellis and operable building enclosure for climate amplification and privacy.