SIRI HOUSE

SIRI HOUSE

ประเภท ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารเดิม

ที่ตั้ง จังหวัดจันทบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ IDIN ARCHITECTS CO., LTD

ผู้ครอบครอง  คุณสุรีย์ ศิริวัจนางกูร

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม