อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ที่ตั้ง 197 ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายเอ็ดวาร์ด ฮีลีและพระสมิทธิ์เลขา ออกแบบอาคารรุ่นแรก

พระสาโรชรัตนนิมมานก์ และหลวงวิศาลศิลปกรรม ออกแบบอาคารรุ่นที่ 2

ผู้ครอบครอง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2458 – 2460 และรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2475

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เดิมชื่อว่า “โรงเรียนมหาดเล็กหลวง” ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่จะสร้างโรงเรียนแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลดังรัชกาลก่อนๆ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2454 ขณะนั้นอาคารต่างๆ ยังเป็นกลุ่มเรือนไม้ หลังคามุงจาก อีก 4 ปีต่อมาจึงได้จัดสร้างอาคารอย่างถาวรขึ้นเป็นรุ่นแรก ประกอบด้วยหอสวด (หอประชุม) และอาคารเรียนรวมทั้งที่พัก 4 คณะ ได้แก่ คณะผู้บังคับการ คณะดุสิต คณะจิตรลดา และคณะพญาไท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯทรงพระราชทานแนวความคิดให้ออกแบบอาคารเป็นแบบไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวัดเบญจมบพิตรที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสวนสัตว์ดุสิต นายเอ็ดวาร์ ฮีลี (Edward Healey) และพระสมิทธิ์เลขา (ปลั่ง) เป็นสถาปนิกโครงการเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2458 อาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเหยียบอาคารเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2460 อาคารกลุ่มนี้นับเป็นอาคารรุ่นบุกเบิกที่นำลักษณะสถาปัตยกรรมไทยมาใช้กับอาคารหลายชั้น ต่อมาพ.ศ. 2469 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จึงโปรดเกล้าฯให้ย้ายโรงเรียนราชวิทยาลัย (ก่อตั้งขึ้นในรัชกาลที่ 5) มารวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพื่อประหยัดงบประมาณ ในการนี้ทรงพระราชนามใหม่ว่า “โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย” เมื่อโรงเรียนขยายตัวขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ได้แก่ ตึกวชิรมงกุฎ เป็นอาคารเรียนถาวร และตึกพยาบาล ออกแบบโดยพระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช ร.สุขยางค์) และหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) ก่อสร้างขึ้นในปี 2474 แล้วเสร็จปี 2475 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยเช่นเดียวกับอาคารในรุ่นแรก

 

Vajiravudh College

Location 197 Ratchawithi Road, Bangkok

Architect/Designer Mr. Edward Healey and Phra Samitlekha: the first period

Phra Sarotrattananimman and Luang Wisansillapakam: the second period Proprietor Vajiravudh College

Date of Construction 1915 – 1917 AD.

Conservation Awarded 1982 AD.

History

Vajiravudh College was originally called “Mahadlek College” founded by intiation of King Rama VI. The school was opened in 1911, with school house of wooden buildings, thatched roofs. Four years later, construction of permanent building began which comprised the conference hall and buildings should be in Thai style to balance with Wat Benchamabopit on the opposite side of Dusit Zoo. Mr. Edward Healey and Phra Samitlekha were chief architects. The 5 buildings were completed and officially opened on 23rd January, 1917. They rank amongst the first group that applied Thai style to multi-storey buildings. In the reign of King Rama VII, 1926, the world faced the great economic downfall thus the King in order to save the budget, had Ratchawitthayalai School moved and united with Mahadlek College and renamed it “Vajiravudh College”. The increase of students thus led to the second period of construction in 1931 when the Vajuramongkut Building, the grand lecture hall, and a hospital hall were buit designed by Phra Sarotrattananimman and Luang Wisansilapakam. The Building was completed in 1932 in Thai style as those of the first period.