อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตึกสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

ตึกสุนันทาลัย

ที่ตั้ง โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ –

ผู้ครอบครอง โรงเรียนราชินี

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2423

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

ตึกสุนันทาลัย เป็นสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค ผังรูปกากบาทมีมุขหน้าหลังคาจั่ว ด้านหน้าทำเป็นแผงประดับปิดหน้าจั่วรูปโค้ง ประดับตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 และปูนปั้น ที่แผงประดับมีอักษรปูนปั้นเขียนว่า “Royal Seminary” ถัดลงมาคั่นด้วยคิ้วบัวมีจารึกกล่าวถึงปีที่ก่อสร้างอาคาร รอบอาคารทั้งสองชั้นเป็นระเบียงอยู่ภายในแนวซุ้มโค้ง (arcade) แต่เดิมที่ส่วนกลางของอาคารเคยมีหลังคาซ้อนชั้นคล้ายโดมแปดเหลี่ยม ที่ยอดเป็นหอแบบที่เรียกว่า lantern แต่ต่อมาได้รื้อออกไป ตึกสุนันทาลัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2423 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งสวรรคตด้วยอุบัติเหตุทางเรือ เมื่อแรกสร้างเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสุนันทาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 โรงเรียนสุนันทาลัยได้ปิดลงเพราะมีนักเรียนน้อย จึงโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนราชินีที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 ย้ายมายังบริเวณโรงเรียนสุนันทาลัยเดิมในปีพ.ศ. 2449 ตึกสุนันทาลัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนราชินีตั้งแต่นั้นมา แต่เดิมตึกสุนันทาลัยเคยใช้เป็นอาคารเรียนและตึกประชุม เคยมีการบูรณะใหญ่ใน พ.ศ. 2528 ปัจจุบันชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร และบางส่วนของชั้นบนใช้เป็นห้องเรียนดนตรีไทย

 

Sunanthalai Building

Location Rajini School 444 Maharat Road, Khwaeng Phra Borommaharatchawang, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Rajini School

Date of Construction 1880 AD

Conservation Awarded 1982 AD

History

Sunanthalai Building is a neoclassic architecture with cross-shaped plan, hipped roof, which is enhanced by an arched fractable decorate with the Royal Seal of King Rama V, supported by a beam on which the name “Royal Seminary” is written in stucco. Both floors are surrounded by arcades. Originally, the middle area war covered by a tired roof of octagonal dome shape with a lantern at the top, but this part has been removed. Sunanthalai Building was built by order of King Rama V as a memorial hall for Queen Sunanthakumarirat who died of a boat accident. The building was firstly the Sunanthalai School until it was closed down in 1902. Then the King had Rajini School of Queen Si Patcharinthra moved here in 1906. The building was formerly used as classrooms and conference hall. After major restoration in 1985, the ground floor is used as canteen and part of the first floor is for thai music classes.