อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วังบางขุนพรหม

วังบางขุนพรหม

ที่ตั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) ออกแบบตำหนักใหญ่ นายคาร์ล ดือริง (Karl Dohring) ออกแบบตำหนักสมเด็จ

ผู้ครอบครอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2444

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2536

ประวัติ

วังบางขุนพรหม เดิมเป็นที่ประทับของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิต พระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีและตำหนักสมเด็จ

ตำหนักใหญ่เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2444 – 2445 รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอบาโรคออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ สถาปนิกชาวอิตาลี ตัวอาคารมีลักษณะเด่นคือบริเวณมุขกลางประดับตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยเสาและจั่วรูปโค้งประดับลายปูนปั้น เหนือขึ้นไปเป็นหน้าต่างในแบบ Palladian Motif อาคารทางปีกซ้ายสร้างเป็นหอคอยกลมสูง 3 ชั้น ปีกขวาของอาคารเป็นมุขลักษณะโค้ง ภายในตกแต่งอย่างสง่างามด้วยเสาแบบต่างๆ เพดานประดับลายเครือเถาแกะปิดทอง

อาคารที่สำคัญอีกหลังหนึ่งคือ ตำหนักสมเด็จ สถาปัตยกรรม Jugendstil หรืออาร์ตนูโวแบบเยอรมัน ภายในมีจิตรกรรมปูนเปียกวาดโดยนายริโกลี จิตรกรชาวอิตาลี ตำหนักนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2456 เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิต ทรงประทับอยู่ที่วังบางขุนพรหมเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2445-2475 ระหว่างนั้นวังบางขุนพรหม ได้เป็นแห่งศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ อาทิ การดนตรี การเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ดัด การสะสมงานศิลปะ เช่น เครื่องลายคราม เครื่องมุก ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นที่สอนวิชาต่างๆ โดยครูชาวต่างประเทศให้กับบรรดาพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในจากวังต่างๆ จนถึงกับเรียกว่า “บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้”

 ต่อมาหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้ทรงประทานวังนี้แก่รัฐบาล ซึ่งได้ใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ได้ใช้เป็นที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับตำหนักใหญ่นั้น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เงินตรา ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

Wang Bang Khun Phrom

Location Bank of Thailand, 273 Samsen Road, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Tamnak Yai (Main Pavilion) designed by Mr. Mario Tamagno, Tamnak Somdet designed by Mr. Karl Dohring

Proprietor Bank of Thailand

Date of Construction 1901 AD.

Conservation Awarded 1993 AD

History

Wang Bang Khun Phrom (Bang Khun Phrom) was the residence of Field Marshal Prince Boriphatsukhumphan Nakhonasawan Woraphinit, Important building in the compound are Tamnak Yai and Tamnak Somdet.

Tamnak Yai is a 2-storey Neo Baroque style building designed by Mr. Mario Tamagno, an Italian architect. The middle porch comprises pillars an arch, above the arch are Palladian motif windows, with a distinguished pair of twisted columns, elaborately decorated with stuccos The left and right wing are asymmetrical, that is the left wing is a 3-storeyed tower whereas the right wing is 2-storey with a curvilinear plan.

Tamnak Somdet is Jugendstil, or German Art Nouveau stlye designed by Mr. Karl Doring, A German architect. The interior is decorated with moral painting by Mr.Rigoli, an Italian artist. It was built in 1913 as a residence for Queen Sukhumalmarasi, the Prince’s mother

Field Marshal Prince Boriphatsukhumphan resided at this place for 30 years during 1902 – 1932. Those days were prime time of Wang Bang Khunphrom that it wa a centre of various fields of arts such as music, orchid culture, Thai dwarfed tree training, collections of art objects i.e. blue-and-white porcelain, mother of pearl inlay works, etc. It was also a school for princesses and young ladies from noble families taught by foreign teachers, thus the palace was also called “Bang Khunphrom University”

 After democratization, the prince gave this palace to the government. The palace has become the office of the Bank of Thailand since 1954. Both historic buildings have been well-conserved and at present, Tamnak Yai is rehabilitated as Bank of Thailand Museum.