อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วังปารุสกวัน

 วังปารุสกวัน

 ที่ตั้ง ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Maro Tamagno) นาย จี ซัลวาโตเร (G. Salvatore) นายสก็อตต์ (Scott) และ นายเปโรเลวี (Beyrolevi)

ผู้ครอบครอง สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2449

 ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2532 และพ.ศ. 2536

 ประวัติ

 วังปารุสกวัน ประกอบด้วยอาคารสำคัญ 2 หลัง ได้แก่ พระตำหนักปารุสกวัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติก เดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น ต่อมาได้ต่อเติมเป็น 3 ชั้น การใช้สอยแต่เดิมชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นท้องพระโรง มีห้องรับแขก ห้องเสวย และห้องชุดสำหรับรับรองแขก มี เฉลียงใหญ่สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน ชั้น 2 และ 3 เป็นที่ประทับ

 พระตำหนักสวนปารุสกวัน เป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ในวโรกาสที่ทรงสำเร็จวิชาการทหารจากประเทศรัสเซียและเสด็จนิวัติประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่พระตำหนักใหม่นี้ว่า “พระตำหนักปารุสกวัน” (แปลว่า “สวนมะปราง”) และจัดพิธีขึ้นพระตำหนักใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2449

 พระตำหนักอีกหลังหนึ่งคือ พระตำหนักสวนจิตรลดา เดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินบริเวณท่าวาสุกรี พระตำหนักนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรม Stile Liberty หรือ อาร์ตนูโวแบบอิตาลี ผังด้านนอกประดับลวดลายปูนปั้นอย่างงดงาม หลังคาทรงปั้นหยาหลายระนาบมุงกระเบื้องว่าว กันสาดหน้าต่างเป็นรูปโค้ง หน้าต่างตอนบนเป็นช่องแสงไม้ฉลุลายทุกบาน พระตำหนักนี้นอกจากการตกแต่งที่ละเอียดประณีตแล้ว ยังมีลักษณะเด่นคือมีมุขสำหรับเทียบรถยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่เริ่มมีใช้กันในยุคนั้นส่วนการใช้สอยดั้งเดิมนั้น ชั้นล่างใช้เป็นท้องพระโรง ชั้นบนเป็นที่ประทับ

 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถได้ประทับ ณ วังปารุสกวันจนตลอดพระชนมายุ ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 ทางการได้เวนคืนวังปารุสกวันเพื่อเป็นที่ทำการของทางราชการ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพระตำหนักสวนปารุสกวันใช้เป็นที่ทำการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และพระตำหนักสวนจิตรลดาใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 Wang Parusakawan

 Location Si Ayutthaya Road, Khet Dusit, Bangkok

 Architect/Designer Mr. Mario Tamagno, Mr. G.Salvatore, Mr. Scott and Mr. Beyrolevi

Proprietor National Intelligence Agency and Royal Thai Police 

 Date of Construction 1906 AD.

 Conservation Awarded 1989 AD. ,1993 AD.

 History

 Wang Parusakawan (Parusakawan Palace) comprises 2 important buildings. One is Phra Tamnak Suan Parusakawan (Suan Parusakawan Pavilion), a Romantic architecture which was originally a 2-storey building but later, one more storey was added. There is grand reception hall, guest on ground floor. The second and third floors were private quarters of the owner.

 Phra Tamnak Suan Parusakawan was built by order of King Rama V’s as a residence for Field Marshal Prince Krommaluang Phitsanulok Prachanat on the occasion of his return to Thailand after graduating from a military academy in Russia. The official Housewarming ceremony was held on 5th April, 1906.

 The other is Phra Tamnak Suan Chitrlada (Suan Chitrlada Pavilion), which was originally belonged to King Rama VI but he later gave it to Prince Phitsanulok Prachanart as an exchange for the Prince’s land at Wasukri Pier. It is a 2-storey building of Stile Liberty style. The roof is a combination of several hipped roof, windows are covered with arched canopies and fitted with fretwork at the light windows. Apart from its elaborate decorations, the building is also designed with a porch for car drop-off, which was very modern in those days.