อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระตำหนักทับขวัญ

พระตำหนักทับขวัญ

ที่ตั้ง  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี)

ผู้ครอบครอง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2454

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2527

ประวัติ

พระตำหนักทับขวัญ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสนามจันทร์  ก่อสร้างขึ้นโดยพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รูปแบบเป็นหมู่เรือนเครื่องสับแบบไทยภาคกลาง  ออกแบบโดยพระยาวิศุกรรมประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี)  ประกอบด้วยเรือนฝาปะกน 8 หลัง  เมื่อแรกสร้างมุงหลังคาจาก หลบหลังคากระเบื้องดินเผา  การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพระราชพิธีเฉลิมพระตำหนัก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2454 ในด้านการใช้สอย  เดิมในสมัยรัชกาลที่ 6  ได้ใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่า กองเสนาน้อยราบหนักรักษาพระองค์  ในสมัยรัชกาลที่ 7 ใช้เป็นที่พักเกษตรมณฑล การบูรณะครั้งหลังสุดในปี พ.ศ. 2525 – 2526  ได้เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา และได้ปรับปรุงพระตำหนักเป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตก และพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Phra Tamnak Tab Khwan

Location Sanamchan Palace, Nakhon Phrathom 

Province Architect/Designer Phraya Wisukamsilapaprasit (Noi Silapi)

Proprietor Silpakorn University

Date of Construction 1911 AD.

Conservation Awarded 1984 AD.

History

Phra Tamnak Tab Khwan (Tab Khwan Pavilion) is part of Sanamchan Palace built by order of King Rama VI. The architecture is Central Thai traditional style designed by Phraya Wisukamsilapaprasit (Noi Silapi). The group comprises 8 houses, thatched at first built with terracotta ridge. Construction was completed and opening ceremony was held on 25th January, 1911. The house functioned as a headquarter of the Scouts in King Rama VI period and, in the reign of King Rama VII, changed to be the Monthol Agricultural Officer Residence. On the latest restoration, 1982 – 1983, roofing materials were changed to terracotta tiles. At present, the pavilion is used as Institute on Western Region Arts and Cultura; and Museum of Arts and Culture, Silpakorn University.